[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از اصفهان به [طهران]؛ [ شمارۀ: ۴۹۸ ]؛ تاریخ: [۱۴آبان ۱۳۲۹]

 

کشور

ساعت سه بعد از ظهر امروز تلگرافخانه بروجن گزارش داده در اثر اختلافات بین مسلمانان و بهائیان، محفل بهائیان آتش زده شده و چنان‌چه قوای کمکی نرسد، عواقب وخیمی خواهد داشت. به فرماندار شهرکرد دستور داده شد شخصاً به بروجن حرکت، در رفع غائله اقدام نماید. هم‌چنین به هنگ ژاندارمری دستور داده شد قوای کمکی اعزام و انتظامات را برقرار نمایند. از طرف لشکر نیز برای حفظ انتظامات عدّه[ای] سرباز با یک نفر افسر اعزام گردید. جریان متعاقباً به عرض خواهد رسید. ۴۹۸، ۱۴آبان ۱۳۲۹.

از طرف استاندار

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دایره فرستنده ].

[حاشیهٴ ۲:] انتظامات، سیاسی، ۱۵آبان.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۵۴۴۴/ ن – ۱۵آبان.

[حاشیهٴ ۴:] در انتظار جریان بعدی است. فعلاً بایگانی شود. [امضاء]، ۱۶آبان ١٣٢٩ .

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]