[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

وزارت جلیله داخله

[آرم]

حکومت خمسه

نمره ۳۲۴

 

مورخه خرداد ماه ۱۳۰۶

ضمیمه: -----

 

مقام مقدس ریاست وزراء عظام دامت عظمته

در جواب تلگراف مبارک نمرۀ ۱۱۷۲ بتوسط حکومت بعنوان جناب مستطاب حجةالاسلام آقای حاج میرزا علیاکبر اردبیلی خاطر مبارک را مستحضر مینماید پس از ابلاغ امر تلگرافی[۱] موجبات تشکر ایشان و عمومالعلماء اعلام از این بذل توجه گردیده مستقیماً عرض تشکر نمودهاند بواسطۀ نقاهت مزاج فعلاً در زنجان توقف دارند و پس از رفع نقاهت چون هوای طهران گرم و آمدن ایشان بطهران اسباب زحمت خواهد بود عقیدۀ آقایان علماء این است پس از رفع نقاهت به اردبیل مراجعت نمایند و ضمناً این تقاضا را دارند برئیس نظمیه تبریز که فعلاً در طهران است و ایالت جلیله آذربایجان و غیره توصیه صادر شود که بعد از ورود ایشان بمحل اسباب زحمت در این کبر سن و آخر عمر برای ایشان فراهم نشود و بآسایش خیال دعاگوی وجود مبارک و اولیاء معظم دولت باشند. مزید تشکرات ایشان و عموم آقایان علماء زنجان خواهد بود.

[امضاء و مهر]

 

[مهر ورود بدفتر هیئت وزراء]

تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۰۶

نمره: ۱۶۶۹

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.