[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف؛ از گلپایگان به [طهران]

شمارۀ: ۳۰۵

تاریخ: ۳۰/۷/[۱۳۲۳]

 

ساحت اقدس مجلس شورای ملّی، رونوشت دفتر نخست وزیری، رونوشت وزارت کشور، رونوشت شهربانی کلّ، رونوشت ژاندارمری

شب گذشته درب خانه‌ام آتش زده‌اند. شهربانی مراجعه شد، محرّک معلوم، سوابق موجود، عامل نامعلوم. تأمین [و] آسایش ندارم، [تقاضای] اقدام عاجل داریم.

عطاءالله فروتن

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دفتر پست تلگرافات ].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۴۱۷۷، تاریخ: ۲/۸/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۳:] رونوشت برای اقدام لازم و گزارش نتیجهٴ به ادارۀ کلّ شهربانی ارسال می‌شود. ۲/۸.

[حاشیهٴ ۴:] تهیّه شد. ۳/۸.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]