[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از گلپایگان به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۹۸۱۱، شماره تلگراف: ۳۰۵؛ تعداد کلمه: ۴۴، تاریخ اصل: ۳۰ [مهر ۱۳۲۳]، تاریخ وصول: ۳۰ مهر [۱۳۲۳]

 

ساحت اقدس مجلس شورای ملّی

رونوشت دفتر نخست وزیری

رونوشت وزارت کشور

رونوشت شهربانی کلّ

رونوشت ژاندارمری

شب گذشته درب خانه‌ام آتش زده‌اند. شهربانی مراجعه شد، محرّک معلوم، سوابق موجود، عامل نامعلوم. تأمین [و] آسایش ندارم، [تقاضای] اقدام عاجل داریم.

عطاءالله فروتن

 

[مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دفتر پست تلگرافات].

 مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۴۱۷۷، تاریخ: ۲ آبان [۱۳۲۳].

[دستنوشته ۱:] رونوشت برای اقدام لازم و گزارش نتیجهٴ به ادارۀ کلّ شهربانی ارسال می‌شود. ۲ آبان [۱۳۲۳].

[دستنوشته ۲:] تهیّه شد. ۳ آبان [۱۳۲۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]