[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره کتاب: ۲۹

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

 

سنه: ۱۳۰۶

از: رشت

به: ط [طهران]

نمره قبض: -----

نمره تلگراف: -----

عدد کلمات: -----

تاریخ اصل: -----

توضیحات -----

تاریخ وصول: روز ۲۰ ماه خرداد

اسم گیرنده:

 

توسط وزارت جلیله پست و تلگراف مقام منیع ریاست وزرای عظام دامت عظمته در جواب امریه تلگرافی شماره ۱۹۳۳ محترماً خاطر مبارک را مستحضر میدارد در اطراف قضیه مدیر معیشت ملی مشغول تحقیق و تهیه راپرت کامل است که از پست تقدیم دارد.[۱]

 ۲۰ خرداد ۱۳۰۶ شماره ۴۲۸

رئیس مرکزی تلگراف گیلان [ناخوانا]

 

[یادداشتها در پائین تلگراف]

سابقه

دائره تحریرات تلگراف – ۲۰ خرداد ۱۳۰۶

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.