[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ [ شمارۀ: ۲۲۱؛ تاریخ: اواخر تیر ۱۳۲۵ ]؛ [رونوشت] تلگراف مشهد

 

وزارت کشور

۵۱۲، روز نهم تیر جریان اقداماتی که برای حفظ انتظامات و برقراری آرامش بیرجند به وسیلهٴ تلگراف گزارش داده، تفصیل قضیّه و نتیجهٴ اقدامات هم به واسطه‌گری صبا که مأمور اعزامی بیرجند بوده، ۲۶ تیر تقدیم نموده. به دادگستری برای دقّت و رسیدگی و تعقیب شدید متّهمین، دستور اکید صادر. به فرمانداری هم بر حسب تقاضایی که کرده بودند، اجازه داده شد مشهد بیاید تا ترتیب لازم برای امنیّت آن‌جا داده شود. ۲۲۱.

ناصر اعتمادی

برابر اصل است، [امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]