[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

گزارش رئیس تلگرافخانه بروُجن

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

گیرنده: -----

----- سال -----۱۳۲

 

از: -----

به: -----

شماره قبض: -----

شماره تلگراف: -----

عدد کلمات: -----

تاریخ اصل: -----

توضیحات: -----

تاریخ وصول: روز ----- ماه -----

 

گزارش تلگرافخانه بروجن ۲۳ تیرماه ۱۳۲۵

چون امروز که مصادف با شب مولود حضرت حجة بوده و کسبه بروجن در صدد چراغانی بودند عده‌بهائی نسبت بدین مبین اسلام و مسلمانان جسارت و اهانت نموده و درصدد دستهکشی بر علیه مسلمانان برآمده و بقرار مسموع چند نفر از مسلمانان را نیز مجروح نمودهاند و در نتیجه دخالت پادگان نظامی و ژاندارمری محل تا این ساعت از تصادفات سوء مهمه جلوگیری و اکنون قریب چهار هزار نفر از مسلمانان در تلگرافخانه تجمع و جریان را تلگرافا بمقامات دولتی گزارش و از این دفتر گزارش و از این دفتر نیز تقاضا میکنند که جریان را به عرض اولیایمرکزی برساند ساعت ۱۳ روز ۲۳ تیر ۱۳۲۵

کهرودی

گزارش بالا فوری به جناب استاندار فرستاده شد فرمودند برئیس نگهبانی محل تاکید در مراقبت و اعاده امنیت بشود وگرنه مسئولیت شدیدی متوجه او خواهد شد مراتب برئیس بروجن تلگراف شد که دستور استانداری را ابلاغ نمایند ساعت ۷ و نیم ۲۳ تیر ۱۳۲۵

پژوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]