[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شمارۀ: ۱۰۴۷، [تاریخ:] ۱۰/۳/۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

حسن رحیمی و حاج اسدالله اسلامی و عدّه[ای] دیگر از اهالی قم تلگرافی به پیشگاه مبارک ملوکانه معروض داشته و شکات دارند که عدّه[ای] تبلیغات مذهبی در محلّ نموده و به مذهب مقدّس اسلام توهین وارد می‌سازند. بر حسب فرمان مطاع مبارک ملوکانه، عین تلگراف آنها به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی، [ امضاء: حسین سمیعی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۴۳..، تاریخ: ۱۳/۳/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای ...[۱]، در وزارت کشور کمیسیون تشکیل و اصولاً موضوع را مطالعه و خاتمه به این اختلافات بدهند. ۱۴/۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- یک کلمه ناخوانا.