[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۰ خردادماه ۱۳۰۶

 

بمقام منیع حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء دامت قدرته

الساعه توضیحات خود را بضمیمه یازده فقره مدرک تقدیم حضرت آقای [شاهمردان] رئیس تلگراف نمودم که البته بدیهی است ارسال میدارند. آنمقدار این را خواستم عرض کنم مکتوبی که الساعه از اردبیل رسید[۱] بمیرزا علیاکبر در [منبر] [مختار] احمدزاده اردبیلی [را دعا کرده] و مردم [آمین] گفتهاند و نسبت به جاننثار و خانواده ما از تکفین و تکفیر فروگذار نمیشود که [الحان] جاننثار از یکطرف در رشت بواسطه عدم تعقیب محرکین و مرتکبین و جانبداری سرهنگ محمودخان غفاری رئیس نظمیه از آنها از جان و حیات خودم غیر مأمون و از طرف دیگر فکر خانوادهام مرا مشوش نموده است. معلوم نیست مآل کار ما بکجا منتهی خواهد شد بهر حال جاننثار که نمیدانستم اوّل میرزا علیاکبر را تبعید و سپس خواهند او را در کمال مهربانی به اردبیل وارد و آذربایجان را ا ز [معارف] بدبخت کرد و اردبیل را همینطور که در دوره خانخانی به حال خود باقی بود همینطور هم در [جهالت] باقی [و از معارف محروم] ساخت ولی جاننثار به شجاعت سیاسی حضرت اشرف نهایت اطمینان داشته و حضرت اشرف را بهتر از خود به اوضاع دردناک اردبیل و تاریخچه میرزا علیاکبر و دامادش میرزا موسی مطلع و خبردار میدانم امید دارم ترتیب اثری به استغاثه جاننثار مرحمت خواهند فرمود.

[نوعی مدیر معیشت ملی]

[مهر و امضاء]

 

[یادداشت زیر نامه]

ضبط شود تا مراسله رئیس [تلگراف برسد]

۲۵ خردادماه ۱۳۰۶

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شهر: ۲۵ خرداد ۱۳۰۶

شماره: ۱۶۸۴

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است]