[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از مشهد به ط [طهران]؛ شماره قبض:۸۰۷۹۵، شماره تلگراف: ۲۳۲۶؛ تعداد کلمه: ۳۹، تاریخ اصل: ۲۹ [بهمن ۱۳۲۵] ، تاریخ وصول: ۲۹ بهمن [۱۳۲۵]

 

ریاست کلّ دفتر نخست وزیری

۴۳۰۳۱، قبلاً دستور لازم به فرمانداری فردوس [و] دارایی استان صادر، تأکید در رسیدگی و حفظ انتظامات شده، طبق گزارش فرمانداری فردوس موضوع قابل اهمّیّت و توجّه نیست. گزارش با پست عرض [خواهد شد]. ۶۷۵.

اسدی

اداره تلگراف طهران

 

[حاشیهٴ ۱:] پیشینه، ۳۰۱۱- ۲۵.

[حاشیهٴ ۲:] عجالةً نگاه دارند تا گزارش پستی واصل گردد. ۴ اسفند ۲۵.

 

[ اسناد نخست وزیری، شمارۀ تنظیم: ۱۲۵۰۰۴، شمارۀ پاکت: ۲۲۳ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]