[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از دامغان به [طهران]؛ شمارۀ: ۱۲۶؛ تاریخ اصل: ۲۸/[۱۲/۱۳۲۲]، تاریخ وصول: ۱/۱/۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت مجلس شورای ملّی، وزارت کشور، دادگستری، ادارۀ شهربانی

پیرو تلگراف ۲۲ بهمن، مجدّداً از ورود دوبارهٴ رییس دادگاه دامغان به جای رسیدگی و احقاق حقّ به طور بی‌رحمی با اغتشاش‌جویان که مذهب بهائی را بهانه و وسیله قرار داده‌اند، تشکیل دسته‌بندی نموده، به تحریکات ایشان تولید چندین قتل و غارت عدّهٴ بی‌گناه خواهد شد. استرحاماً فوری استمداد رسیدگی.

توفیق، حیرانی، ساجدی، حامدی

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه اگر دارد ضمیمه شود. ۶/۱/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] آقای فخرایی، سابقه ندارد.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۵۹۶۱، تاریخ: ۷/۱/۲۳ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]