[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت پست و تلگراف و تلفن

بسمه تعالی

اداره ----

بتاریخ ۲۳ اردیبهشت [۱۳۵۷]

شماره ۶۰۴ / ح

پیوست -----

 

به: خانم رؤیا کمال‌آبادی: [حذف شده]

از: دفتر حقوقی و امور مجلس

نظر باینکه، برابر اعلام مرکز آموزش مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی قبل از ایفای کامل تعهدات مندرج در سند رسمی شماره ۱۲۱۹۷۹ مورخ ۴ اسفند ۵۶ از تحصیل محروم گردیده‌اید و نتیجتاً به استناد تعهدنامه مذکور مبلغ ۶۷۵۳۰۰ (ششصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد ریال) بابت خسارات ایام تحصیل و کمک‌هزینه دریافتی به وزارت متبوع بدهکار می‌باشید.

لذا، مقتضی است هرچه سریعتر نسبت به پرداخت وجه فوق‌الذکر به حساب شماره ۸۰۰۱ خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی ایران اقدام و فیش آنرا به این دفتر ارائه نمایند، در غیر اینصورت علیه شما و ضامنتان اجرائیه صادر خواهد شد%

نجفعلی برهمن

از طرف مدیر حقوقی و امور مجلس

[امضا]

 

رونوشت به:

- آقای ولی کمال‌آبادی (ضامن) ساکن: [حذف شده]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]