[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دادگستری، ادارۀ دفتر کلّ وزارتی؛ شمارۀ: ۳۷۳۹۹؛ به تاریخ: ۱۰/۱۱/۱۳۲۳

 

ریاست وزیران

بازگشت به نامهٴ شمارۀ ۲۲۶۸ به تاریخ ۲۶/۱۰/۲۳ راجع به واقعهٴ شاهرود به استحضار خاطر عالی می‌رساند بازپرسی که از مرکز برای تحقیقات اعزام شده بود، پرونده را تکمیل نموده و مراجعت کرده است و به دادسرای شاهرود هم تأکید شده است رسیدگی و نتیجه را گزارش دهند. پس از وصول گزارش جریان مجدّداً به استحضار می‌رسد.

وزیر دادگستری، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۹۶۲۰، تاریخ: ۱۱/۱۱/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای صدیقی، ۱۲/۱۱/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۸/۱۱/۲۳.

[حاشیهٴ ۴:] تا وصول گزارش بایگانی شود. ۲۲/۱۱/۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]