تخریب و سوزاندن حظیرةالقدس (مرکز بهائی) محلی در شهر یزد سال١٣٥٧-١٣٥٨- منظره بیرونی