تخریب و سوزاندن حظیرةالقدس محلی در شهر یزد در سال ١٣٥٧—تخریب دیوار بیرونی ساختمان