[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفین

شهرستان میاندوآب

شماره: ۴۳۹

تاریخ: ۲۴ بهمن ۵۸

پیوست: -----

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

احتراماً- تحقیقات عمیقی که به عمل آمده قبرستان بهائیان میاندوآب که از ملک شرکت امناء بوده و با توجه به حکم شماره ۵۵۲- [تاریخ:] ۱۶ آبان ۵۸ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مصادره شده است ولی سند آن بنام قبرستان از مدت سی سال قبل تا حال اجساد دفن شده و همچنین تاریخ سنگ‌های قبرستان نشان می‌دهد که اکثر اجساد تازه دفن شده. در این صورت تخریب و بیرون ریختن اجساد طبق موازین شرعی نمی‌باشد لذا تقاضا دارد موافقت فرمایند این بنیاد در دخل و تصرف قبرستان مربوطه خودداری تا افراد نامبرده کماکان اجساد خودشان را دفن نمایند در هر صورت تقاضای کسب تکلیف می‌شود و فتوکپی تقاضا با نامه این بنیاد توسط متقاضیان ارسال می‌گردد.

بنیاد مستضعفان شهرستان میاندوآب

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]