تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣٥٨  ساختمان اصلی توسط آتش سوزی تخریب گردیده