تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣٥٨ ساختمان اصلی توسط آتش سوزی تخریب گردیده