در ورودی به قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣٥٨ که تخریب شده است و بر روی دیوار‌های ورودی شعار‌‌های توهین‌آمیز نوشته شده است.