عکسهای قبرستان بهائیان تخریب شده در نجف آباد که مورد استفادۀ ویلاشهر نیز قرار میگرفت در شهریور ١٣٨٦ که سنگهای قبور به کناری انداخته شده، درختها را شکسته و محل قبور را صاف نمودند.