عکس پس از تخریب حظیرة القدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقة الرحمان در شهر آباده- سالن تجمع و چایخانه