عکس پس از تخریب حظیرة القدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقة الرحمان در شهر آباده- تصویر سالن تجمع و کتابخانه که در اثر تخریب از بیت رفته است.