عکس پس از تخریب حظیرة القدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقة الرحمان در شهر آباده- محل تجمع که در اثر آتش سوزی تخریب شده است