عکس پس از تخریب حظیرة القدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقة الرحمان در شهر آباده- محل اقامت سرایدار و مهمانخانه