عکس پس از تخریب حظیرة القدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقة الرحمان در شهر آباده- قسمت جنوبی شامل سالن تجمع و کتابخانه