باغی متعلق به بهائیان که دیوار‌های اطراف آن تخریب شده است