وقتی مهاجمین خانه‌ خانم خلیل طاشی را آتش زدند، در این انبار چوب مخفی شد، اما مهاجمین او را پیدا کردند و در این انبار به آتش کشیدند