گروهی از نظامیان در داخل حظیرة القدس در هنگام تصرف و تخریب آن