عکس تخریب یک حمام خانۀ بهائی در ماه‌های اولیه انقلاب در منشاد یزد مرداد ١٣٥٨