تخریب قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣٥٨ قبر‌های خالی توسط آشغال پر شده است