در ورودی به گورستان بهائیان در شیراز تیر ١٣۵٨ که تخریب شده است و بر روی دیوار‌های ورودی شعار‌‌های توهین‌آمیز نوشته شده است.