[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ضمیمه صدای یزد

 

[با تیتر درشت] تلگراف حضرت آیت‌الله بروجردی

تلگراف از قم به یزد: شماره قبض ۲۵۵ تاريخ اصل ۳۰ آبان ۱۳۳۰

تاريخ وصول ۳۰ آبان ۱۳۳۰

 

آقای سید مرتضی طباطبائی مکتوب شما رسید من کسی را به یزد نفرستادهام و تلگرافی نکردهام اصل تلگرافی که باینجانب نسبت داده شده بگیرید بفرستید.

حسین طباطبائی

 

چون عدهای بنام اتحادیه اصناف اعلامیهای منتشر و ضمن آن تلگراف مورخ ۱۵ آبان ۱۳۳۰ را به حضرت آیتالله بروجردی منتسب نموده بودند حضرت آیتالله پس از اطلاع موضوع را تکذیب و دستور ارسال عین تلگراف را فرمودهاند امید است همشهریان محترم نگذارند مقام شامخ روحانیت و مرجعیت مانند سایر کارها دستخوش هوا و هوس سیاستمداران گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]