[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شیر و خورشید]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۷/ س/ ۱۲۷۳؛ به تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۲۰؛ محرمانه و فوری است

 

ادارۀ کلّ شهربانی

بازگشت به شمارۀ محرمانهٴ ۴۷۰۹۴ – ۶۰۳۲۲/ ا، موضوع تجدید ساختمان محفل بهائیان در تهران، طبق دستور شفاهی که داده شده است، اقدام نمایید.

وزیر کشور، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] طبق دستور شفاهی که داده شده، اقدام نمایید. [امضاء].

[حاشیهٴ ۲:] تجدید شود.

[حاشیهٴ ۳:] تجدید شد. ۳۰ آبان ۲۰، [امضاء].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]