[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیری

دفتر اجرائی تبصره ٨٢

بودجه سال۶۲

تاریخ -----

شماره -----.

 

بسمه تعالی

 

صورتجلسه

در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۶۳جهت تحویل گیری منزل مسترد شده از محکوم نصرت اله خلیقی واقع در [آدرس]. محّل فوق‌الذکر به رؤیت رسیده و کلیدهای منزل دریافت ضمناً برادر احمدی در ارتباط با طلبشان از نصرت اله خلیقی که جهت مرمت و مخارج منزل موصوف پرداخته‌اند مقرر شد پس از تائید و نظر دادگاه به ایشان مسترد گردد./ت

 [ناخوانا] توفیق

سرپرست دفتر اجرائی تبصره ۶۲

[ناخوانا]

۱۵ مهر ۱۳۶۳

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]