[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری زاهدان

 تاریخ ۱۴خرداد ۶۰

شماره ۸۹۴۱/-١

پیوست-----

 

بسمه تعالی

به جامعه بهائیان

از شهرداری زاهدان

در پاسخ تقاضای شماره ۸۹۴۱/-١ – ١٠خرداد ۶۰ و تائید روحانیت یک قطعه زمین گورستان برابر کروکی ضمیمه در تاریخ ۱۴خرداد ۶۰ تحویل گردید.

مهندس باجوری

شهردار زاهدان

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

در جلسه شماره ۲۶ قرائت گردید

۱۶خرداد ۶۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]