[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نام بازجو-----

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

شهربانی رفسنجان

شماره----- برگ بازجوئی و صورتجلسه-----.صفحه-----

دادخواست----- دادخوانده----- دادخواسته----- تاریخ روز-----ماه----- سال-----١٣جزوه دان----- پرونده

 

صورت‌مجلس

در ساعت ده (١٠) مورخه ٢٨ آبان ۳۵ با حضور امضاء کنندگان رئیس محل محفل بهائیان که در کوی خاندانی واقع است و طبق صورت‌مجلس [ناخوانا] مورخه ٢٨ تیر ۳۴که تحت مراقبت شهربانی اشغال گردیده بود لذا بموجب نامه شماره ۲۱۶۹ [تاریخ:] ٢٨ آبان ۳۵ فرمانداری رفسنجان و امّریه شماره ۸۶۳۱ [تاریخ:] ١٨ آبان ۳۵ ستاد لشکر ٧کرمان تحویل و تسلیم آقای امان‌الله محمدخانی گردیده.

رئیس شهربانی رفسنجان سرگرد مشکین زر

[امضا]

 

متصدی اطلاعات استوار یکم عباس سعیدیان

[امضا]

فضل‌الله [ناخوانا][نائض]

 [امضا]

تحویل‌گیرنده امان‌الله محمدخانی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]