[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] بنیاد شهید

امور اموال مسترد شده

بسمه تعالی

اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه‌ها برای اجرای امور شهدای انقلاب و خانواده آنها اشکالتراشی می‌کنند بعنوان ضدانقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند. «امام خمینی»

تاریخ: ۳ شهریور ١٣۶١

شماره:  ۱۲۷۷۳ / ۳۵ /  ق

پیوست: -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

خانم پروین شیخ‌الاسلامی و فرزندان بنامهای شیوا – سمندر، شهره روشنی اسکوئی وراث قانونی آقای سیروس روشنی اسکوئی

پیرو حکم شماره ۲۵۲۲۶ دگام مورخ ۱۷ دی ۱۳۶۰ بموجب حکم شماره  ۲۴۳۵۰ / ۲۰ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۱ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز مبنی بر اینکه یک خانه معمولی متوسط واقع در [آدرس] با لوازم زندگی تحویل وراث قانونی گردد. (طبق صورتجلسه پیوست) بدینوسیله منزل فوق‌الذکر تحویل شما میگردد، در ضمن بدهی آپارتمان بعهده وراث بوده و از تاریخ فوق میتواند مال‌الاجاره را دریافت دارند./ ش.ت

با تشکر – امور اموال مسترد شده

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

[مهر رسمی] بنیاد شهید امور اموال مسترد شده

[امضا]

 

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]