[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

[آرم]

وزارت کشور

اداره-----

دایره-----

 

فرمانداری کل بنادر و جزایر بحر عمان

بتاریخ ٢ آذر ۳۵ساعت ١١صبح در اثر وصول نامه شماره [ناخوانا] مورخ ٢ آذر ۳۵فرمانداری کل بنادر و جزایر عمان برای اجرای امریه شماره [ناخوانا] - [تاریخ:] ٢ آبان ۳۵وزارت کشور در محل محفل بهائیان حضور بهم رسانده و بنا به تقاضای مورخ ٢ آذر ۳۵ آقای فضل‌الله حائز نماینده اعزامی وزارت کشور مهر و موم اتاقهای محفل را در حضور نماینده اعزامی (آقای فضل‌الله حائز) و آقای سید رضا نیک آئین که صورت مجلس قبلی نیز بامضای ایشان است باز و کلیه اثاثیه محفل بدون هیچگونه نقص و عیبی طبق صورتمجلس مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۳۴ به آقای سید رضا نیک آئین تحویل گردید.

نماینده اعزامی وزارت کشور. فضل‌الله حائز

[امضا]

نماینده فرمانداری کل. حسن بابائی

[امضا]

نماینده شهربانی بندرعباس سرگرد سوز دلان

[امضا]

تحویل‌گیرنده سید رضا نیک آئین [ناخوانا]

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]