[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان جنگلها و مراتع کشور

سرجنگلداری کل استان فارس

بسمه تعالی

تاریخ -----.

شماره-----.

پیوست-----

صندوق پستی ۳۵۵

 

صورتمجلس تحویل و تحول اراضی ملی شده جهت احداث قبرستان

در اجرای دستور شماره ۲۷۸۶۵ [تاریخ] ٢١ شهریور  ۶۲سرجنگلداری کل استان فارس و باستناد مجوز مورخه ۶ شهریور  ۶۲کمیسیون ماده ٣٢ آئینامه نحوه احیاء و واگذاری اراضی در جمهوری اسلامی ایران و موافقتنامه شماره ۵۶۰۸-۲۵ مرداد ۶۲هیئت ٧نفری واگذاری زمین استان فارس و بوشهر با شرایط زیر بمقدار نه هزار و هفتصدوپنجاه ۹۷۵۰مترمربع از اراضی ملی شده پلاک شماره [حذف شده]  مشهور به ده شیخ به بنیاد مستضغفان استان فارس تحویل گردیده:

١-شمالاً بطول ١٠٠متر مربع شرقاً بطول ۷۵متر مربع

٢-جنوباً بطول ١٠٠متر مربع غرباً بطول ١٢٠متر مربع

تحویل گیرنده:

محمد حسین بختیاری نماینده شرکت (ناخوانا) وابسته به بنیاد مستضعفان باستناد مجوز شماره [حذف شده] [تاریخ]  ٢٢شهریور  ۶۲ شرکت سهامی امناء.

[امضا روی مهر رسمی]

 [امضا]

تحویل دهنده:

محسن یزدانی سرجنگلبان کوهمره سیاخ.

[امضا]

[مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی شماره در پائین صفحه]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]