[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره کتاب:-----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

گیرنده: -----

 

سال:-----۱۳۲

 

از: بروجن

به: تهران

شماره قبض: -----

شماره تلگراف: -----

تعداد کلمات: -----

تاریخ اصل: -----

توضیحات: -----

تاریخ وصول: روز ۲۴ ماه تیر

 

استانداری کپیه روزنامه نقش جهان کپیه روزنامه راهنجات کپیه اتحادیه علماء اصفهان کپیه روزنامه اصفهان کپیه تهران مقام نخست وزیر، کپیه وزارت کشور، کپیه روزنامه میهن کپیه انجمن تبلیغات اسلامی - چون امروز مصادف با شب مولود حضرت حجةالمسلمین بود و کسبه بروجن درصدد چراغانی و انجام تشریفات دیانتی بودهاند عدهای بهائی در معبر عمومی نسبت بدین مبین اسلام جسارت و هتاکی نموده و نسبتهای موهنی بدین مبین اسلام دادهاند و بآن هم اکتفا ننموده و درصدد دستهکشی و تجمع بر علیه مسلمانان بروجن برآمده و چند نفر از مسلمانان را نیز مجروح نمودهاند اینک در اثر دخالت پادگان نظامی و ژاندارمری محل از تصادفات سوء مهمه جلوگیری و فعلاً قریب ده هزار نفر مسلمانان بروجن برای تنبیه اخراج عناصر ناپاک از بروجن در تلگرافخانه متحصن وسیله ضمن طلب استمداد از عموم مسلمین تعقیب، مسببین و محرکین بر علیه دین مبین اسلام را از اولیا امور استدعا در صورت عدم توجه کامل مسئول هر پیش آمدی اولیا امور خواهند بود.

از طرف عموم مسلمین بروجن

سید ابوالقاسم سیدین

 

[مهر:]

رونوشت با اصل تلگراف

اداره دفتر وزارت

نمونه ۳۶۵ چاپخانه پاکتچی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمی در صفحه تماس با ما بفرستید]