[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: ناحیه ژاندارمری ارومیه

به: ف-[ناخوانا] – ژ – ماکو

موضوع: -----

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت کشور

ژاندارمری کشور شاهنشاهی

(تلفن -----)

 

شماره:-----

تاریخ:-----

پیوست:-----

 

برابر اعلام بهائیان ارومیه عده‌ای فرصت‌طلب در قریه ابواوغلی اهالی را برعلیه بهائیان ساکن آن محل تحریک نموده و امکان بروز حوادث ناگوار پیش‌بینی میشود [ناخوانا] و هم چنین برقراری و حفظ امنیت در محل اقدام و نتیجه را اعلام دارید

 

 [ناخوانا] ناحیه ژاندارمری ارومیه مرکز [ناخوانا]

[امضا]

٦۱۰۰/۱۰/۸۹/۷۷/[۴٠١]/۵

۱۱ آذر ۵۸

گیرنده:

محفل روحانیت بهائیان ارومیه بازگشت شماره ۲۲۷ – ۱۱ آذر ۵۸ جهت آگهی

اکسپرس

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]