[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

نخست وزیر؛ شمارۀ: ۴/۲۰۲۵؛ تاریخ: ۵آبان ۱۳۳۱؛ پیوست: دارد؛ محرمانه، مستقیم و فوری

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش شمارۀ ۸۴۹۸ – ۳۰مهر ۱۳۳۱ وزارت دفاع ملّی راجع به تحریکاتی که در رفسنجان علیهبهائی‌ها می‌شود و بیانات آقای حاج انصاری واعظ تلواً ارسال می‌گردد که با توجّه به مفاد آن تلگرافاً به استانداری استان هشتم دستور فرمایید در این باب رسیدگی و به وسایل مقتضی آقای حاج انصاری را متوجّه سازند که فعلاً وضع کشور بسیار حسّاس و این نوع اقدامات عکس‌العملی بسیار نامطلوب خواهد داشت. غرض این است نام‌برده را اقناع نموده، به طهران یا محلّ دیگر مسافرت نماید.

نخست وزیر، [ امضاء: دکتر محمّد مصدّق ]

 

 [حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۳۷۲، تاریخ: ۵آبان۱۳۳۱ ].

[حاشیهٴ ۲:] فوری است. ادارۀ انتظامات اقدام مؤثّر و سریع به عمل آید. ۵آبان ۱۳۳۱.

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی، خیلی فوری سابقه را ضمیمه نمایید.

[حاشیهٴ ۴:] شمارۀ ۲۴۱۶/ م ن – ۶آبان ۱۳۳۱.

[حاشیهٴ ۵:] دایرهٴ امور شهربانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]