[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ [شمارۀ:] ۲۹۷۳۷/ ج۱؛ [تاریخ:] ۱۲آبان ۱۳۳۱؛ فوری است

 

وزارت کشور

محترماً پاسخ شمارۀ ۱۴۶۱۹/ ن/۱۰۱۸۲/ م – ۱آبان ۱۳۳۱ معروض می‌دارد: مراتب طیّ شماره‌های ۲۷۱۵۵/ ج۱ – ۲۸مهر ۱۳۳۱ و ۲۸۱۸۱/ ج۱ – ۳آبان ۱۳۳۱ به عرض رسانیده و به طوری که هنگ کرمان مجدّداً گزارش می‌نماید، وجود آقای انصاری واعظ در رفسنجان موجب ناامنی و اخلال محلّ گردیده و چون اعلامیّهٴ شدیدی از طرف روزنامهٴ آذر ماهان علیه[۱] نام‌برده صادر گردیده، روز ۴مهر ۱۳۳۱ واعظ مزبور در مجلس سوگواری و روضه‌خوانی[۲] توقّف خود را تا آخر ماه صفر اعلام و صراحتاً مردم را علیه مأمورین انتظامی تحریک می‌نماید. متمنّی است قدغن فرمایید از طریق مقامات مربوطه در احضار مشارٌالیه اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به ژاندارمری اعلام دارند. ضمناً عبّاس خاندانی مسبّب واقعهٴ رفسنجان، طبق دستور لشکر کرمان و کمیسیون امنیّت، وسیلهٴ پادگان موقّت رفسنجان جلب و به کرمان اعزام شده است.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ علوی مقدّم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ ۳۸۰۴۹، تاریخ: ۱۳آبان۱۳۳۱ ].

[حاشیهٴ ۲:] انتظامات، ۱۳آبان ۱۳۳۱.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در همه جای نسخهٴ اصل: بر علیه.

٢- در نسخهٴ اصل: خانی.