[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ شمارۀ: ۴۳۹؛ مورّخهٴ: ۲۱/۵/۲۴؛ استخراج تلگراف آباده

 

کشور، طهران

۴۰۹، رمز. محراب منبر آباده منحصر به شیخ علی‌اکبر که پارسال قبل از مأموریّت بنده از جنبهٴ عوامّ‌فریبی باعث فتنهٴ بهائی و مسلمان شده بود. از بدو ورود مراقب حرکات او. عاقبت اهالی از ماجراجویی او مطّلع، انصاری را از قم دعوت. ورود او، شیخ بنای تحریک و مخالفت. فوراً به وسایل مختلف جلوگیری، فعلاً ساکت. حرکات او تحت مراقبت.۱۱ ــ ۱۶/۵/۲۴.

میرممتاز

 

[حاشیهٴ ۱:] محرمانه و فوری است.

[حاشیهٴ ۲:] ادارۀ سیاسی، به زودی اقدام لازم به عمل آورند. ۲۱/۵/۲۴.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه را ( پرونده؟ ) نمایید. ۲۲/۵/۲۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]