[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ کلّ شهربانی؛ شمارۀ: ۲۴۶۱/۱؛ تاریخ: ۱/۳/۲۳؛ پیوست: ۱ برگ

 

وزارت کشور

تعقیب شمارۀ ۱۹۴۱/۱۷۱۴ – ۱۹/۲/۲۳ محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی قم، روز۳ ماه جاری از طرف جمعیّت مسلمین نامهٴ ماشین شده[ای] که مفاد آن اعتراض به عملیّات و تبلیغات بهائیان است، وسیلهٴ پست شهری به شهربانی آن‌جا واصل که رونوشت آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد. شهربانی مزبور اظهار می‌نماید که آقای صدر مجتهد در قم از پیشگاه اعلیٰ‌حضرت همایون شاهنشاهی استدعای اخراج چند نفر بهائیان مقیم آن‌جا را نموده بود که در این موضوع کمیسیونی در فرمانداری تشکیل و رأی صادره از کمیسیون به آن وزارت پیشنهاد شده تا اشخاص منظور به اوطان خود مراجعت نمایند. ضمناً شهربانی محلّ اظهار نظر نموده است که چنان‌چه انتظار اهالی راجع به اقدام دولت به طول انجامد یا مأیوس شوند، احتمال قوی به شورش و اختلال نظم می‌رود. به شهربانی مزبور برای حفظ انتظامات تأکید و دستور شایسته داده شد. مستدعی است از هر تصمیمی که در این خصوص اتّخاذ می‌شود، نتیجه را اعلام فرمایید.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۸۸، تاریخ: ۱۴/۳/۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۳:] خلاصه به نخست وزیری گزارش شود و ضمناً نوشته شود به طوری که کراراً به عرض رسیده، در بسیاری از نقاط مملکت من جمله قم، موضوع ......[۱] بهائی‌ها با اهالی شهر، موجب کمال تشویش است و اگر فی‌الفور از طرف دولت اقدام مؤثّری که قانوناً مجاز باشد، به عمل نیاید، بیم اغتشاش کلّی می‌رود. مستدعی است در این باب ......[۲]

[حاشیهٴ ۴:] تا وصول جواب نخست وزیر، بایگانی شود.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

یک- دو کلمه ناخوانا.

٢- خوانا نیست.