[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره: جنوب

 

[آرم]

وزارت داخله

 

سواد: ----- نمره: ۲۸۵۰۶ مورخه: ۱ شهریور ۱۳۰۵ وزارت / اداره: که اصل آن بنمره: ----- ثبت شد.

وزارت جلیله امور خارجه مرقومه شماره ۱۱۰۵۲ با ضمائم آن راجع بجهرم [زیب وصول داده] و قضیه بآن صورتی که در آمریک و اروپا منعکس شده بکلی بیاصل است یکعده برای آنکه قضیه را مهم و خود را در انظار عالم مظلوم نشان بدهند باین مجعولات و مفتریات پرداختهاند چنانکه سابقاً زحمت داده شد ضدیت و مناقشات محلی از قدیم بین دو دسته از اهالی جهرم بوده و همواره مأمورین دولت مراقب بودند که مصادمة بین دو دسته مخالفت واقع نشود در چند ماه قبل بر اثر همان خصومتهای محلی بین دو دسته نزاع واقع هفت نفر مقتول و چند نفری از طرفین مجروح شدهاند بمحض وقوع قضیه از قوای قشونی و امنیه و مأمورین ایالت فارس به معیت مستنطقین عدلیه فوراً به محل وقوع قضیه رفته عده‌ای از مسببین و محرکین غائله را دستگیر کرده تحتالحفظ به شیراز آوردهاند و چند نفر هم که فراری هستند مامور در تعاقب آنها هست بدیهی است پس از ختم تحقیقات و استنطاق هر یک از مرتکبین و محرکین در حدود قانون مجازات خواهند شد این حادثه بهیچوجه مربوط باختلافات مذهبی نبوده که در اطراف آن این همه سابقه و گزافگویی بشود اگرچه جمعی از هنگامهطلبان برای مقصودی خواستند باین قضیه صورت اختلاف مذهبی بدهند ولی حقیقت امر و اقدامات برای جلوگیری از این قبیل تظاهرات مجالی برای آنها باقی نگذاشته نمایندگان دولت علیه در اروپا و آمریک باید این انتشارات را مطمئناً تکذیب نمایند بدیهی است آن وزارت جلیله بطور مقتضی تعلیمات صادر خواهند فرمود.

وزارت داخله.

سواد مطابق اصل است [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]