[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

 

شماره ۲۶۵ /۴ / ۱۶۴٣

تاریخ ۲۳ خرداد ۵۸

پیوست

 

بموجب این حکم به آقایان دکتر خسرو صادقی تهرانی و محمد رازقی مأموریت داده میشود تا نسبت به کلیه امور بیمارستان میثاقیه که طبق دادگاه انقلاب اسلامی مصادره گردیده است تحقیق و شناسائی کامل نموده و نسبت به آن اقدام مقتضی به عمل آورند.

معاون سرپرست سازمان اموال مصادره شده

بنیاد مستضعفان

ابوالقاسم سرحدی زاده

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

آقای دکتر پاک نژاد

 آقای [ناخوانا] صابری

 آدرس موقت – [آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]