[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

[از گرگان به ط (طهران)؛ شمارۀ: ۵۵؛ تاریخ اصل: ۸  شهریور، فوری است  ۱۳۲۳]

 

جناب آقای نخست وزیر،

رونوشت مجلس شورای ملّی،

رونوشت وزارت کشور،

رونوشت ادارۀ کلّ شهربانی،

رونوشت ادارۀ کلّ ژاندارمری،

رونوشت جناب آقای دکتر خلیل فلسفی نمایندهٴ گرگان،

رونوشت اساسی، روحانی

دیروز به امضای کمیتهٴ اسلامی که عین آن تسلیم ادارۀ شهربانی شده، بهائیان گرگان را تهدید به قتل و غارت نموده، با این ترتیب تکلیف ما افراد ایرانی بهائی چیست؟ بدیهی است قبل از وقوع هر حادثه اقدام فوری لازم است. انتظار داریم تعیین تکلیف نموده، نتیجه را هر چه زودتر به ما ابلاغ فرمایید.

محمّد خوروش، عبّاس مهرآیین، سیاوش سفیدوش، حسین‌علی نهضتی، عبّاس وهمن

 

[مهر تلگراف‌خانه، ناخوانا].

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۱۲۶۹، تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۲۳].

[دستنوشته:] فوری به وزارت کشور نوشته شود. ۱۱-۶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]