[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

۶ مرداد ۱۳۶۷

جناب آقای علی‌اکبر حقیقی

کراراً مشاهده میشود که فرقۀ ضالۀ بهائیت از طرح آبرسانی بوسیلۀ شما استفاده می‌نمایند. در صورت مشاهده، کنتور آب جنابعالی قطع و حق ادعای دریافت هیچگونه وجهی را ندارید.%

 

[اسم ناخوانا]

[امضا]

[مهر رسمی]

بخش طالقان شهرستان کرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]