[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره ٢/ ۲۸۴۲۰

تاریخ  ٢٨ آبان ۵۸

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

 

خانم سیما یزدانی آموزگار دبستان رکن‌الدین

 پاسخ تلگراف مورخ ١٧ مهر ۵۸ اشعار میدارد چون شما متهم به مرام و مسلک بهائی میباشید برای آخرین بار به شما تذکر داده میشود و چنانچه این اتهام واهی و بی‌اساس میباشد با مراجعه به اداره و در حضور اینجانب مراتب تنفر و انزجار خود را نسبت بمرام مزبور اعلام و نسبت به تکمیل پرسشنامه خود که در آن قید مذهب میباشد اقدام و الا نسبت به اخراج شما اقدام خواهد شد. ضمناً تاکنون در اداره مشاهده نشده‌اید.

 جعفر رضائی

 رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

[امضا]

گیرنده رونوشت

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان عطف بنامه شماره ۱۵/ ۱۵۵۸۷- [تاریخ:] ٢٢ مهر ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]